Cele działania Fundacji

Celem Fundacji jest:

  1. Wspieranie działalności mającej na celu osiągnięcie światowego poziomu produkcji i kompetencji kadr na światowym rynku celem uzyskania jak najlepszych warunków uczestnictwa polskiego zaplecza przemysłowego w Unii Europejskiej.
  2. Wspieranie wszelkiej działalności w celu zdobycia niezbędnej wiedzy umożliwiającej zapewnienie wysokiej jakości pracy i usług oraz wysokiej jakości produktu finalnego odpowiadającego światowym standardom.
  3. Wspieranie przygotowań polskiego przemysłu i regionalnych ośrodków rozwoju gospodarczego do działań ogólnoświatowych i europejskich.
  4. Wspieranie reorganizacji miejsc pracy.
  5. Pomoc w likwidowaniu konfliktów powstałych na tle organizacji i jakości pracy.
  6. Pomoc w tworzeniu nowych struktur zarządzania na wszystkich poziomach.
  7. Wspieranie wdrażania samokontroli jako metody zapewnienia jakości.
  8. Wspieranie wdrażania technik wytwarzania na poziomie światowym.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a) organizację i prowadzenie kursów, seminariów i szkoleń obejmujących swoją tematyką zarządzanie jakością (Total Quality Management), wytwarzanie na poziomie światowym (World Class Manufacturing), systemy jakości wg norm serii ISO 9000, statystyczne sterowanie procesem (Statistical Process Control), metrologię, współrzędnościową technikę pomiarową, nadzorowanie gospodarki narzędziami pomiarowymi, wspomaganie komputerowe projektowania, wytwarzania i jakości (CAD/CAM/CAQ) i inne techniki;
b) pozyskiwanie kadry szkoleniowej spośród pracowników wyższych uczelni oraz wiodących zakładów przemysłowych;
c) współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi działającymi w zakresie objętym celem Fundacji i w związku z tym organizowanie spotkań, seminariów i konferencji w celu wymiany doświadczeń;
d) tworzenie i udostępnianie placówkom edukacyjnym, kształcącym przyszłe kadry kierownicze zakładów pracy, wysokiej jakości pomocy dydaktycznych (prezentacje, skrypty itp.);
e) pozyskiwanie, finansowanie lub dofinansowanie pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego i oprogramowania i przekazywanie ich celem wykorzystania w działalności edukacyjnej i oświatowej;
f) organizowanie konkursów wraz z ustanawianiem nagród na najlepsze prace naukowe, objęte tematyką zbieżną z celami Fundacji;
g) fundowanie stypendiów dla najlepszych studentów;
h) inicjowanie i wspieranie prac badawczych mających dostarczyć wiedzy na temat zjawisk społecznych i gospodarczych istotnych ze względu na cele Fundacji;
i) inicjowanie i wspieranie programów informacyjnych, służących krzewieniu w różnych kręgach społecznych wiedzy na temat roli i znaczenia jakości pracy i jej wpływu na jakość produktu finalnego.

Fundacja dla osiągnięcia swoich celów może zawierać porozumienia i umowy z podmiotami gospodarczymi, krajowymi lub zagranicznymi, organizacjami i stowarzyszeniami oraz wstępować we wszystkie dopuszczalne powiązania organizacyjno-prawne.

Fundacja pracuje interdyscyplinarnie. Do każdego zadania powołuje specjalny zespół.